Règim sancionador específic per als incompliments de les normes fixades contra la COVID-19


El Consell de Govern aprova un decret llei per determinar els procediments, tipificar les infraccions i establir les sancions corresponents
A més de les multes d’entre 100 i 600.000 euros, el decret llei preveu la possibilitat de tancament d’establiments i de suspensió de l’activitat

781B26CB-BD15-41D6-860B-FB487A4B5629

7DB6F1E1-3577-4B9C-B379-10C22612B1DD

ecotorres

Amb l’objectiu d’establir mesures unificades i coordinades que permetin agilitar la tramitació i resolució dels procediments sancionadors derivats dels incompliments de la normativa vigent per fer front a la COVID-19, el Consell de Govern ha aprovat avui el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

Aquest Decret llei -elaborat a proposta de la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització i la Conselleria de Salut i Consum- suposa un instrument efectiu per garantir el compliment de les normes fixades per salut pública davant la situació actual.

493966EA-EC4D-42C3-B73C-72608ED33B54

La norma determina els procediments que s’han de seguir, tipifica les infraccions, estableix les sancions corresponents i centralitza l’exercici de la potestat sancionadora autonòmica en un únic òrgan.

Respecte a les infraccions i sancions, es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Es graduen tenint en compte la naturalesa de la infracció i les circumstàncies concurrents, atenent criteris relacionats amb la intencionalitat; la transcendència del dany o perjudici causat a la salut pública; el nombre de persones afectades; el benefici obtingut a conseqüència de la infracció; la reincidència; la posició de l’infractor al mercat, i la categoria de l’establiment o les característiques de l’activitat.

Infraccions lleus

Així, constitueixen infraccions lleus, amb sancions d’entre 100 i 3.000 euros:

• L’incompliment de l’obligació de l’ús de mascaretes (ja tipificat pel Govern estatal amb una sanció de 100 euros).

• L’incompliment, per part d’establiments oberts al públic, d’oferir informació als usuaris sobre horaris, aforaments, distància social i ús de mascaretes.

• L’incompliment dels límits de capacitat o de nombre màxim de persones permeses en establiments o activitats quan aquestes afectin a menys de 15 persones.

• Qualsevol altra infracció de les obligacions contingudes en el Reial decret Llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la COVID-19 i en el Pla Autonòmic de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer front a la Crisi Sanitària.

Infraccions greus

Es consideren infraccions greus, amb sancions entre 3.001 i 60.000 euros:

• L’organització de reunions, festes o qualsevol altre tipus d’acte o esdeveniment (de caràcter públic o privat / en espais públics i privats) en les quals es produeixin aglomeracions que impedeixin o dificultin l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció.

• La participació en reunions, festes o altres esdeveniments de caràcter privat, en espais privats, en els quals es produeixin aglomeracions que impedeixin o dificultin l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció.

• L’incompliment dels límits de capacitat o de nombre màxim de persones permesos en establiments o activitats, quan no constitueixin una infracció lleu ni molt greu.

• Conductes o omissions que infringeixin les obligacions contingudes en el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la COVID-19 i en el Pla Autonòmic de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer front a la Crisi Sanitària i que produeixin un risc o dany greu per a la salut de la població.

• L’incompliment de forma reiterada de les instruccions rebudes per les autoritats competents.

Infraccions molt greus

Quant a les infraccions molt greus, amb sancions entre 60.001 i 600.000 euros, es preveu:

• La comercialització de reunions, festes o qualsevol altre tipus d’acte o esdeveniment (de caràcter públic o privat / en espais públics i privats) en les quals es produeixin aglomeracions que impedeixin o dificultin l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció.

• L’incompliment dels límits de capacitat o de nombre màxim de persones permeses en establiments o activitats quan aquest produeixi un risc o dany molt greu per a la salut de la població. A aquest efecte, es fixen com a molt greu els incompliments que afectin a més de 150 persones.

• Incompliments en les prohibicions relatives a l’obertura de locals.

• L’incompliment de l’obligació d’inhabilitar la pista de ball per a aquest ús.

• L’incompliment de forma reiterada de les instruccions rebudes per les autoritats competents si comporten danys greus a la salut.

• Conductes o omissions que infringeixin les obligacions contingudes en el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la COVID-19 i en el Pla Autonòmic de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer front a la Crisi Sanitària i que produeixin un risc o dany molt greu per a la salut de la població.

Tancament de locals i cessament d’activitat

• En els casos d’infraccions molt greus i en consideració a les circumstàncies que es presentin, a més de la multa i com a sanció accessòria, pot imposar-se el tancament de l’establiment o local on s’hagi produït la infracció o la prohibició de realitzar l’activitat durant el termini màxim de tres anys.

• El local romandrà tancat durant tot el termini imposat en la resolució, amb independència dels canvis de titular que es puguin produir.

• Quan les infraccions es produeixin en un immoble donat d’alta com a habitatge destinat a estades turístiques, pot imposar-se, a més de la sanció, la prohibició de la comercialització turística d’aquest habitatge durant un temps màxim de 3 anys.

El decret estarà vigent des de la seva publicació en el BOIB i fins que el Govern de l’Estat declari la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

CANAFORNERAANDRATX

barcubano2020andratx-1

urbanLEGAL

pinturasTico

ANSAT

ELECTROTECNICA

COMERCIOANDRATX

VALLTERRA

ecotorres

Previous post Son Mas acoge el repertorio musical del compositor Gabriel Fiol
Next post Andratx se moja por la esclerosis múltiple