28/11/2022

Més de 760 milions del pla estatal de recuperació finançat amb fons europeus ja estan preassignats

El conseller Miquel Company ja va anunciar el passat mes d’abril als representants municipals i insulars la creació d’aquesta comissió com a part del sistema de governança del Pla Estratègic d’Inversions

L’assignació inicial de fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya a les Comunitats Autònomes suposa per a les Illes Balears 763,2 milions d’euros que es destinaran a projectes, convocatòries i iniciatives en diferents àmbits, però sempre orientats al canvi de model econòmic cap a la diversificació, la sostenibilitat, la cohesió territorial i social i l’augment de la competitivitat.

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, ha explicat en la roda de premsa posterior al Consell de Govern els acords que s’han assolit a les diferents conferències sectorials o que es troben pactats pendents de formalització, i ha remarcat que es tracta de xifres provisionals que podrien continuar creixent a mesura que els ministeris concretin els mecanismes de distribució entre els territoris.

Segons les xifres facilitades per Company, el repartiment dels recursos en funció dels components del Pla de Reactivació, Transformació i Resiliència estatal ha estat:

01. Pla de xoc per a la mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans 45,83 M€
 
02. Pla de rehabilitació d’habitatge i regeneració urbana 66,01 M€
 
03. Transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer                                                               73,19 M€
 
04. Conservació i restauració d’ecosistemes i de la seva biodiversitat 23,24 M€
05. Preservació de l’espai litoral i els recursos hídrics                                                                                                3,41 M€
07. Desenvolupament i integració d’energies renovables 230,00 M€
 
+ Altres partides relacionades amb transició energètica                                                                                             2,36 M€
08. Infraestructures elèctriques, xarxes intel·ligents i emmagatzematge  13,40 M€
 
12. Política industrial España 2030                                                                                                                           15,88 M€
14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic                                                                                     101,60 M€
 
18. Renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut       22,37 M€
 
19. Pla nacional de competències digitals                                                                                                                 29,96 M€
 
20. Pla d’impuls a la formació professional                                                                                                                10,59 M€
21. Modernització i digitalització del sistema educatiu (incloent-hi de 0 a 3 anys)  38,56 M€
 
22. Pla de xoc per a l’economia de les cures i reforçament de les polítiques d’inclusió                                            64,78 M€
23. Noves polítiques públiques per a un mercat d’ocupació dinàmic, resilient i inclusiu                                           15,00 M€
 
24. Revaloració de la indústria cultural                                                                                                                       3,03 M€
25. España hub audiovisual d’Europa                                                                                                                        0,37 M€

Company ha remarcat que, atès el volum de recursos d’aquest mecanisme de finançament europeu, no hi haurà una única manera de canalitzar aquests fons distribuïts entre les comunitats autònomes. «El Govern de l’Estat està fent repartiment entre les regions perquè executem directament, però també perquè traguem convocatòries dirigides a institucions, empreses i particulars, com és el cas del MOVES III, la primera convocatòria que ha publicat el Govern, orientada a incentivar la compra de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de recàrrega», ha dit.


Comissió Interinsular

Precisament amb l’objectiu de consensuar amb consells insulars i municipis l’orientació final d’aquests recursos disponibles per invertir, el Consell de Govern ha acordat avui constituir la Comissió Interinsular del Pla Autonòmic d’Inversions: el document estratègic orientat a assolir la transformació de les Illes Balears cap a un nou model econòmic i social, d’acord amb els objectius generals del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i en el qual fa feina l’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques.

El nou òrgan col·legiat, adscrit a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura però sense formar part de la seva estructura jeràrquica, estarà integrat per: un representant de cada conselleria del Govern, el director de l’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques, un representant de cada consell insular i un representant de la FELIB.

A més està previst que el conseller Miquel Company, en qualitat de president de l’òrgan, pugui convocar com a assistents, amb veu però sense vot, altres persones que pel seu rang orgànic, representatiu o pels coneixements que tenguin sobre els assumptes a tractar es consideri necessari o convenient que hi assisteixin.

Quant a les funcions assignades a aquest òrgan col·legiat, l’acord estableix les de possibilitar la participació de les institucions i entitats que en formen part en el procés d’elaboració —i, si s’escau, modificació— del Pla Estratègic Autonòmic. Així mateix la Comissió podrà constituir un espai de diàleg i d’informació en el desenvolupament i l’execució del Pla.

El conseller Miquel Company ja va anunciar el passat mes d’abril als representants municipals i insulars la creació d’aquesta comissió com a part del sistema de governança del Pla Estratègic d’Inversions: «La participació del conjunt de les institucions, així com dels agents econòmics i socials i de la societat civil, serà la millor garantia de consens d’una estratègia que està cridada a definir el futur de la nostra terra; el més immediat, per ajudar-nos a sortir ràpidament de la situació actual, però també el nostre camí a mitjà i llarg termini, amb una visió estratègica balear, plenament alineada amb les tendències europees i globals, i que necessàriament passa per la diversificació, la sostenibilitat, la digitalització i la cohesió social», va declarar el conseller.

Aquest sistema de participació també inclou la creació de quatre comissions mixtes bilaterals entre Govern i consells insulars per tractar els projectes d’àmbit territorial d’una sola illa, segons es preveu en el Decret llei de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que va aprovar el Consell de Govern el passat 12 d’abril.

El Pla Estratègic Autonòmic estarà conformat per les principals línies d’actuació i pels projectes considerats estratègics des del punt de vista de la seva capacitat de transformació, de generació de feina i d’augment de la productivitat, siguin d’iniciativa pública, privada o publicoprivada. Cal recordar que la inclusió d’un projecte en el Pla Estratègic Autonòmic n’implicarà, en tot cas, la tramitació urgent i el despatx prioritari. Consegüentment, a més de la reducció de terminis, els ens i òrgans que hagin d’intervenir en el procediment els hauran de tramitar amb celeritat i amb preferència sobre tots els altres.