Andratx

Son Mas modifica y aumenta la Relación de Puestos de Trabajo

El departament de Personal cerca, d’aquesta manera, la millora en l’eficàcia dels serveis públics

Son Mas ha aprovat la modificació de la Relació de Llocs de Personal creant noves places i modificant-ne d’altres ja existents d’acord amb la memòria del regidor delegat de Personal.
El document aprovat modifica la denominació d’algun dels llocs de feina i modifica el complement de destí de Tècnics d’Administració General (TAG) per igualar-los a la resta de TAG de la Corporació.

Es modifica la jornada laboral del Treballador/a Social i de l’Educador/a Social del departament de Contractació, Activitats, Medi Ambient i Serveis passant del 50% a jornada completa.També es creen 3 places de TAE Arquitecte/a Superior, una plaça d’Arquitecte/a Tècnic, una plaça TAE d’Enginyer/a Industrial, 2 places TAE d’Assessor/a Jurídic, 4 places d’Administratiu, una plaça de Cap Tècnic i una plaça de Cap Jurídic Administrariu al departament d’Urbanisme per intentar pal·liar el retard a les concessions de llicències urbanístiques i minvar-ne el seu termini.